කුරුණෑගල – පොහොට්ටුවට ජය

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

SLPP – 649,965 – ප්‍රතිශතය – 66.92% – ආසන 11

SJB – 244,860 – ප්‍රතිශතය – 25.21% – ආසන 04

JJB – 36,290 – ප්‍රතිශතය – 3.74% 

UNP – 26,770 – ප්‍රතිශතය – 2.76%

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 971,243

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 46,414

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 1,017,657

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව – 1,348,787

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *