මහ මැතිවරණය ජුනි 20 ( ගැසට් පත්‍රය )

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ජුනි මස 20 වැනිදා පැවැත්වීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.
මේ සම්බන්ධයෙන් වන ගැසට් පත්‍රය අද (20) රාත්‍රියෙහි නිකුත් කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.

No photo description available.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *