ඔක්තෝබර් 17 අනුර කුඩාවැල්ලේ

ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සමස්ත ලංකා පොදු ධීවර සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන ධීවර සමුළුව ඔක්තෝබර් 17 සවස 03 .00 ට තංගල්ල කුඩාවැල්ලේදී පැවැත්වේ.

ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම සමුළුව සංවිධානය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *