මංගලගේ ආරක්ෂාව ඉවතට

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාට ඇමති ධූරය සදහා දී තිබූ ආරක්ෂාව ඉවත් කොට ඇති බව වාර්තාවේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අගමැති ධූරය ලබා ගැනීම හා ඒ සදහා පාර කැපූ ජනාධිපතිවරයා දැඩි ලෙස විවේචනය කරනු ලැබූවේ මංගල සමරවීර මහතා වන අතර ජනාධිපතිවරයා තම ක්‍රියාදාමයන් බේරාගනු ලබන්නේ පෞද්ගලිකත්වයන් පෙරදැරිකරගෙන වීම මත ඔහු රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හෝ පරිපාලනමය ලෙස දේශපාලනය නොකිරීම හෙතුවෙන් මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සාමාන්‍යයක් ලෙස මංගල සමරවී මහතා සදහන් කොට සිටී.
කෙසේ නමුත් මීට පෙර ඉ වත් කොට තිබූ අගමැතිවරයාගේ ආරක්ෂාව කතානායකවරයාගේ මැදිහත් වීම මත 10 දෙනෙකුගෙන් යුතු ආරක්ෂාවක් ලබාදීමට කටයුතු කොට ඇති බව වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *