ඉතින් ගෙදර පලයන් පුස් රජුනි බොරු

බොදුකම පිරිවරා මැරකෙලි නටන්නා
රජකම මව මවා  රට  කෑ    යකින්නා
නකැඳුරු ගුලි කකා මතුරා   යදින්නා
පැරදුම පෙනිපෙනී අද තරු  පනින්නා

යුධ බිය විකුණවිකුණා මැඩුවත් ගොයියා
බලයම  පුම්බ  පුම්බා  කාටත්   අයියා
බිම සිප ගුගුර ගුගුරා ගැසුවත්    කයියා
මැදමූලනට  පැන්නා  ආයෙත්   බයියා

රජකම කරුමෙ ජනයා නිම   කරනවා
කප්පම් ගැසුමෙ නීතිය ලුහු     බඳිනවා
අරලියා මැදුරෙ වස්තුව ලොභ හිතෙනවා
නිරුවත යටින් සාටක පොට   වැනෙනවා

පොතින් මකලා දමමි නීතියත්    ගරූ
සතුන් වාගෙ නපුරෙන් පාලනය කෙරූ
යටින් ගහපු සැළසුම් වැරදිලා     හැරූ
ඉතින් ගෙදර පලයන් පුස් රජුනි  බොරූ

තණ්හා බලය හිස ගෙන   පන්නා
කන්නා රටම දූෂිත බව     පෙන්නා
පන්නා වූද මැතිවරණෙන් බම්මන්නා
එන්නා හදයි යළි වෛරය පා අන්නා

ගමේ එදින හරකුන් බැඳි  ගොපල්ලා
උනේ සැනෙක ඡන්දෙන් ජනපතිල්ලා
හොරේ නීති පොතේ වැකි    උගුල්ලා
දොරේ හදයි වැජඹෙනු රටම හොල්ලා

බොරු රඟපෑම නික්මෙන විට මැදුරින්
නරිගති ආවා නිවෙසට ගිය සැනෙකින්
සොරකම ලොභව බලයට එන්න යටින්
රළු ජාතිවාදෙ අවුලයි කිපී මතින්

නලියන පැතුම යළි රජ ලෙස දඟලන්න
මැදමූලන සිටම පුස්වෙඩි ගහනවා ඔන්න
අගමුල නොදත් හෙංචයියන් ගොන්න
කුලියට හෙළදෙමළ කොටවනවා මෙන්න

බිහිසුණු සුනාමියෙ මුදලම ගහපු ගරා
ඉදිකළ අධිමගත් සූරාකාපු පෙරා
තොටුපළ හාරහාරා මඩිගහපු හොරා
යළි බලයට දතකයි දූෂිතයා මරා

කටවුට් ගසා රට හැමතැන ඇදිල්ලා
සයිකල් පගා ලිය තුවාද බෙදිල්ලා
නැකැතක් බලා ඡන්දය තැබු කැකිල්ලා
නොකවුට් වෙලා මරු විකල්ව දැවිල්ලා

අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගත්තෙකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *