වාහන සදහා සහනයක්

2018 අගෝස්තු මස 01 දිනට පෙරාතුව ණයවර ලිපි (LC)විවෘත කරන ලදුව 2019 ජනවාරි මස 31 දිනට පෙර නිශ්කාශනය කරන වාහන සඳහා මෙම නව බදු අදාළ වන්නේ නැති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

“මෙම බදු සංශෝධනය සමඟ 2018 අගෝස්තු මස පලවෙනි දින හෝ ඊට පෙර විවෘත කරන ලද ණයවර ලිපි සඳහා 2019 ජනවාරි 31 දක්වා වාහන නිෂ්කාශනය කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා. මෙම සහනය ලබාදී ඇත්තේ දැනටමත් ණයවර ලිපි විවෘත කර ඇති පාරිභෝගියන් හට අසාධාරණයක් සිදු නොවීමටයි. ඉදිරි කාලයේ දී අවශ්‍ය පරිදි අදාළ බදු අනුපාතයන් සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගැනීමට රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා.” යැයි අගමැති වරයා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කො ටසිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *