රෑයේ කුසුම් – ඉනෝකා ස්වර්ණමාලි වීරමන්

මින්දද වැදි සුරවිමනෙන් වැඩි ගානේ
අගේ රුව වර්ණ සමවෙයි දේදුනු ගානේ
බිඟු මත් වී දෙවඟන රුසිරු දැක පානේ
සඳ තරු පවා වෙළුනා හොරහින් නෙතු මානේ….

ලොවට හොරෙන් විකසිත වන සඳ පානේ
සුරඟන වෙස් පෙරෙලෙන මනාලි රෑ යහනේ
කාටත් හොරෙන් මකරන්දය වෑහේ සයනේ
නොදනි ලොවම අමරස විඳි මල් සිහීනේ…..

මදනල සිහින් වීනා හඬ මුමුනන්නේ
සසදර ගලන ආදර පිනී වස්සන්නේ
බිඟු පියඹා පරාගයේ වත්සුනු තවරන්නේ
සුගන්ධිනි ඇයයි අතු අග මන රඟදෙන්නේ….

ඉනෝකා ස්වර්ණමාලි වීරමන්

නිම්සල 

lankatarget.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *