උසස් පෙළ සිසුන්ට ටැබ් පරිගණක ලබාදීම අත්හිටුවයි

යහපාලන ආණ්ඩුවෙහි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් පසුගිය අය වැය යෝජනාවට ඇතුලත් කළ එක් යෝජනාවක් වූයේ ලංකාවේ පාසල්හි උසස් පෙළ හදාරණ සිසුන් 17500 කට හා ගුරුවරුන් 28000කට ටැබ් පරිගණකය බැගින් ලබාදීමයි. කෙසේ වුවත් අද (20) රැස්වූ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අදාළ යෝජනාව අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තාවේ.
මේ අනුව අය වැය යෝජනාවක් මගින් පාසල් සිසුන් සදහා වෙන් කළ මුදල් ආණ්ඩුව විසින් කවර කාරණයක් සදහා යොදාගන්නේද යන්න සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කොට නොමැති අතර පසුගිය පාසල්වරය ආරම්භයේදී එම ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට තීරණය කොට තිබූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සදහන් කොට සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *