ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් නිර්මාණ බිහි කිරීමේ ආයතනයක් බිහිවේ

ජාත්‍යන්තර  උසස් නිර්මාණ යන්  සදහා භාවිතා කරන ඩිජිටල්  hp High Definition )  තාත්ෂණය  පහසුකමින් යුත් දැවැන්ත මැදිරි සංකිර්ණය හා  TTV ෂොපින්   නාලිකාව  පිළිබද  මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක්  පසුගිය දින කොළඹ  දී TTV නෙට් වර්ක්ස්  පෞද්ගලික  ආයතනයේදී පැවැත් විය.

මෙම සංකීර්ණය සදහා  සියලු නවීන උපකරණ කැමරා හා අනෙකුත් තාක්ෂණික  උපාංග හා සංස්කරණ මැදිරිය ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදේනනේ කොරියානු ජාතික පාක් චං යොං මහතාගේ  මැදිහත් වීමෙනි.  ඒ සදහා දේශීය හා විදේශීය  අරමුදල් රුපියල් මිලියන 200ක් පමණ වැය වන බව  ttv නෙට්වර්ක් ආයතනය මාධ්‍යයට අවධාරණය  කරන කලෙය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ලංකාවේ වෙළද දැන්වීම් හා ජාත්‍යන්තර උසස් නිර්මාණ එළි දැක්වීමේ ආයතනයක්

 

මීට අදාලව එම ආයතනය විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහත දැක්වේ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *