කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පසුව මෙතෙක් පැවැති ලෝකය,  ඉදිරියේදී දකින්න ලැබෙන එකක් නැහැ.  – කථිකාචාර්ය සුමිත් චාමින්ද 

” මිනිස් ඉතිහාසයේ ලොව ව්‍යසනකාරීත්වයන් පසුකොට පැමිණ ඇති අතරම, කොරෝනා ව්‍යසනය නව ලෝකය තුළ යම් රටක් අත්පත් කරගත් සියලු සක්‍යතාවයන් සුනු

Read more