අත් හැරීම – කාන්ති හෙට්ටිගොඩ

බිම තැබුවෙමි
කර තියන් ආ බර පොදිය.
ලිහා බලන්නට සිතුණි
අවසාන වතාවට
තිබුණු නිසාවෙන්
බොහෝ වටිනා දේ ඒ තුල

එහෙත්,
අත් හලෙමි සියල්ලම
ලිහා, කිරා මැන නොබලාම

ඉතිරිවිය අපිරිමිත සැහල්ලුව

 


ජීවිතයේ ගැඹුරු තැන් පිිරිමදින සැහැල්ලු කවි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *