ඉදිරියෙන් පාර මාරුවෙනු මැන – තරංගා දිල්රුක්ෂි ජයසේන

දෙනෝ දහසක් දෙනා..ඇවිද යන එන..
මහා මාවත දිගේ පුරුදු තැනකින
වහා ..මතුවී..නොහිතපු ..සැනෙකින..
ඉදිරියෙන් පාර මාරුවෙනු මැන…..

කොහේ හෝ ඔබ ඉන්න බව දැන..
බොහෝ..රැයවල් ගෙවුනේම සතුටින
මතුව දහසක් දෙනා අතරින
හදිසියෙන්..පෙනී නොපෙනී යනු මැන

මහා වැස්සක නිමිති මතුවෙන
තුහින වැහි බිදු බිම පතිත වෙන..
සොඳුරු මොහොතේ බලා හිඳ හෝ කොතැන..
ඉදිරියෙන් පාර මාරුවෙනු මැන

තාරා.

 

සංස්කාරක සටහන –

හඹු පැමිණිමකින් ⁣⁣හෝ හදවත කලම්බන්න පුලුවන් තරමට විරහව ගල් ගැහුනාම හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම මතකයන් කතා කරන්න ගන්නවා.ලතෙත් මුදු බසකින් දිල්රුක්ෂි ඒක කියන්නෙ අනායාසයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *