වයින් – අරුණ වික්‍රම ආරච්චි

ඔබේ මතකය
එන්න එන්නම
මිහිර වෙන හින්දා

සොඳුර,
මම මගෙ හදවතින්
වයින් ජාතියක් හින්ඳා

අරුණ වික්‍රමාරච්චි

 

  • සංස්කාරක සටහන
  • විරහවක් වුණත් රමණය කරන්න පුළුවන් තරම් සුන්දර මරණයක් කියලා අරුණ අපට ඒත්තු ගන්වනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *