වේලාසන නිදන්න. – ප්‍රගීත් නුවන් සමීර

ඔබ සිහිනයෙන් එනවනම්
කියන්න.

එතකොට මට පුලුවන්
වේලාසන නිදන්න.

– ප්‍රගීත් නුවන් සමීර –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *