ලෝක විදුලි සංදේශ තොරතුරු සමාජ දිනය සැමරේ

ලෝක විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය මෙවර ද මැයි මස 17 දාට යෙදී තිබේ . සෑම වසරකම මැයි මස 17 දාට මෙය යෙදී ඇත්තේ 1865 වසරේ මැයි මස 17 දින පළමු ජාත්‍යන්තර  විදුලි සංදේශ පණිවුඩ සම්මුතියට පැරීසියේ දී අත්සන් තැබීම පදනම් කර ගෙනය.

ජාත්යුන්තර විදුලි සංදේශ සංගමය (International Telecommunication Union – ITU) බිහිවීම ද එදින සිදුවිය. මෙවර ලෝක විදුලි සංදේශහා තොරතුරු සමාජ දිනයේ තේමාව ලෙස සැලකෙන්නේ, “2030 සම්බන්ධ කරමු: තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක(SDGs) සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය” යන්නයි. විශේෂයෙන් තොරතුරු සමාජ දියුණුව සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දායකත්වය ද එදිනට සිහිපත් කෙරේ. 2020 – 2023 සංගමයේ උපාය මාර්ගික සැලැස්මට අනුව ඉදිරි වසර 10 තුල එක්සත් ජාතීන් ගේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක (SDGs) සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රෙයන් දායක වන්නේ කෙසේද යන්න කෙරෙහි මෙහි දී විශේෂ අවධානය යොමු කරයි.World Telecommunication and Information Society Day EN | United ...

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා ගෝලීය අන්තර් සම්බන්ධතාව ව්යාීප්ත වීම, මානව ප්රසගතිය වේගවත් කිරීමට හා ඩිජිටල් බෙදීම් අවම කිරීමට විශාල විභවයක් ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය යෝජනාවකින් සම්මත කෙරුණි. එහිදී 2030 දී තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ න්යා්ය පත්රයය හා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 ද පිළිගැණුනි.

“2030 සම්බන්ධ කරමු: තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක(SDGs) සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය” යන තේමාව මගින් ජාත්යංන්තර විදුලි සංදේශ සංගමයේ සාමාජිකයන්ට සුහුරු හා තිරසාර සංවර්ධනයකට (Smart and Sustainable Development) මාරුවීම සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණුව පිළිබිඹු කිරීමට ඉඩ සැලසේ. “2030 සම්බන්ධ කරමු” න්යාුය පත්රරයේ උපාය මාර්ගික අරමුණු පහට දායක වෙමින් ආර්ථික, පාරිසරික හා සමාජ තිරසාරභාවය ප්ර්වර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂිත, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සක්රීතය විසඳුම් හා නැගී එන නව ප්රහවණතා කෙරෙහි මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *