අමාත්‍යාංශ 07ක ලේකම් පුටු අලුත් වේ

කැබිනට් අමාත්‍යාංශ 07ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් පත් කළ බව අද (මැයි 11) සවස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මගින් නිකුත් කළ නිවේදනයකින් කියැවේ.
ඒ අනුව පත්කර ඇති අභිනව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් මෙසේය.
1. එස්. එම්. මොහොමඩ් මහත්මිය – අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය
2. ජේ. ජේ. රත්නසිරි මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය
3. එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා – සංචාරක සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය
4. එච්. කේ. ඩී. ඩබ්. එම්. එන්. බී. හපුහින්න මහතා – කාන්තා සහ ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය
5. ජේ. එම්. බී. ජයවර්ධන මහත්මිය – අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිභෝගික සුභසාධන අමාත්‍යාංශය
6. මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ඒ. කේ. එස්. පෙරේරා මහතා – මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය
7. මේජර් ජනරාල් සංජීව මුණසිංහ මහතා – සෞඛ්‍ය සහ දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍යාංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *