කොරෝනා වැළැක්වීමේ සටනට TRCSL වෙතින් කෙටි අංක 04ක් ..!

කොවිඩ් – 19 (කොරෝනා) ව්‍යාප්තවීමට එරෙහි සටනට සහාය දැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව, (TRCSL ) සියලු දුරකථන සේවා සපයන්නන් හා එක්වී නිවැරදි තොරතුරු සන්නිවේදනය කරගත හැකිඍජු කෙටි දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබේ. මෙම අංක වලට ඇමතීමෙන් මහජනතාවට කොරෝනා වසංගතය පිළිබද සථ්‍යා හා නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමටත්, එසේම කොවිඩ් – 19 පැතිරීම පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදීමටත් දැන් අවස්ථාව උදා වී ඇත.

මෙසේ හඳුන්වා දී ඇති නව කෙටි දුරකථන අංක සහ ඒවායින් ලබාගතහැකි සේවාවන් පහත සඳහන් වේ.

117 – Covid-19 වලට අදාල විමසීම් හෝ සහාය පැතීම්
1999 – කොවිඩ් -19 වලට අදාල විමසීම් හෝ සහාය පැතීම්
135 – කොවිඩ් -19 පිළිබඳ රජයේ නිල දැන්වීම් සහ පූර්වාරක්ෂාවන් පිලිබඳ තොරතුරු
1390 – කොවිඩ් -19 පිළිබඳ තොරතුරු සහ වෛද්‍යවරයෙකු සමඟ කතා කිරීමේ අවශ්‍යතාව සඳහා

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *