2019 ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුල ලංකාවට (video)

2019 ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුල දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ කැරලයින් ජූරී මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර සමත් විය.

ඇමරිකාවේ ලාස් වේගාස් හි පැවති තරඟයේ දෙවන ස්ථානය අයර්ලන්ත රූ රැජිණටත් තෙවන ස්ථානය වර්ජින් දූපත් වල රෑ රැජිණටත් හිමිවිය.
දෙවන ස්ථානය අයර්ලන්ත රූ රැජිණටත් තෙවන ස්ථානය වර්ජින් දූපත් වල රෑ රැජිණටත් හිමිවිය.

මීට පෙර රෝසි සේනානායක 1985 ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුල ජයගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *