කෑගල්ල, බදුල්ල, රත්නපුර ගං වතුර තත්වයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිඵල ප්‍රමාදයක් ..!

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ඊයේ (16) සවස ඇති වූ වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් අදාළ දිස්ත්‍රික්යන්හි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ ප්‍රමාදයක් ඇති ව ඇති බවත් එය සුළු ප්‍රමාදයක් පමණක් වන අතර මේ වන විට එම ස්ථානයන්හි ගනන් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරනු ලබන බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සදහන් කොට සිටී.
අදාළ දිස්ත්‍රික්ක අතර රත්නපුර , බදුල්ල,හා කෑගල්ල වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *