තිස්ස – ඉරේෂා මධුවන්ති

සදැත් කුල උන් අදත් ඇවිදින්
තලා ගිය තැන පොල් පැලේ
බොඩෙත් කුරුමිණි වසුරු තිබුනා
වැහිත් වඳ වුනු සාගතේ

කැලෙත් ගහකොල උනා සළුපිළි
හුස්ම අල්ලන මරු කටේ
සැතක් අඬුපඬු විදා අවුදින්
උගුල්ලා ගති තන යුගේ

උරක් පැලුවත් තෙතක් උණනට
මසක් නැතිවුන ජීවිතේ
ළපටි අත්පා දිරා වියැළී
පුතෙක් වැළලුනි හාමතේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *