ජීවිතේ විභාගයක් හැමෝටම

මඟහැරීම කියන්නෙ අතැරීමට
මම දෙන ලිඛිත වචනයක් තව
ආදරෙන් අත් හරින එක
ප්‍රෝඩාකාරී දුරස්වීමට
විරුද්ධ වචනයක් තව
උඹයි මමයි
දෙන්නෙක් වුන තැන එතන

ගැහුවොත් ගහන එක
කොහොමටත් මගේ පුරුද්ද
උඹව වට්ටන්න බැරි
එකයි අහේතුව
දෛවයත් එක්ක ඒ ගනුදෙනු
බේරගන්නෝන උඹ දවසක

ජීවිතේ විභාගයක් හැමෝටම
කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන් ලිවිය යුතුම
ඉතින් නොතේරෙන ප්‍රශ්න ලඟ
නතරවෙලා කොහොම
ඇහැකි ප්‍රශ්න ලියලා ගොඩයායුතුම

________තරූ_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *