ලේ දන් දීම සදහා දිගු පෝලිම්

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍ර දේශ කිහිපයක ඇති වූ පිපිරීම් හේතුවෙන් තුවාල ලැබූවන් වෙත රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම සදහා විශාල පිරිසක් මේ වන විට ලේ බැංකු පරිශ්‍රය වෙත පැමිණි ඇති අතර ඒ සදහා වන කාර්යයන් සිදුකිරීම සදහා ලේ බැංකුව තුළ විශාල කාර්යාවලියක් ක්‍රියාත්මකව පවතින බවද ලේ බැංකු පරිශ්‍රෙයන් වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *