විශ්වාසභංගයට අත්සන් කළ අය මෙන්න

අගමැති මහින්ද රජපක්ෂ පත් කිරීමට එරෙහිව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ විශ්වංසභංග යෝජනාවට අත්සන් තැබූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලේඛනය මාධ්‍යයට නිකුත් කොට ඇති පහත දැක්වෙන්නේ එසේ විශ්වාසභංගයට පක්ෂව අත්සන් කළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ලේඛනයයි

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *