කනාමැදිරියනි..! – සුමේධ විජේරත්න

කනාමැදිරියනි !
පිටව යනු අහකට
කැරකි කැරකී කුටිය වට
නොම ගෙනෙන්
ඇගේ ඇස් මා ළඟට

හිත මිතුරු රාත්‍රිය !
අර අහස් පෑදිල්ල
කුමකටද තව
පෙරංගා හරි පදම
උකු තාර වගුරුවනු
මා ඇසට

ඇගෙ පුස්ඹ අරන් ආ
මඳ සුළඟ!
තව මොකට පමා වනු
කිරි ඉද්ද ගහ ගාව
පිටව යනු
රුචි’වු පෙදෙසට

ඇල ගාව බට පඳුරෙ
සිලි සිලිය!
අනේ ඇයි ගයන්නේ
ඇගෙ ගීත
රැහැයියනි තව ගයන්
කඨෝරව
අගුලු වැටෙනා තෙක්ම
සවනතට

අදත් කියමිය
නුඹට සිඳු රළ !
බදා ඉනු තව තව තරව
සැඳෑවේ ගිලගත්තු ඔය ඉර
ඈ නොමැති අරුණෝදෙ
ඕනෙ නෑ ගන්න ගෙට
– සුමේධ විජේරත්න –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *