දේශපාලුවන් වවාගෙන කෑ කුණු කන්ද කොමසාරිස්ගේ පිටින් යයි

කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් වී.කේ.අනුර මහතාව එම තනතුරින් ඉවත් කර තිබේ. අනුර මහතාව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය වෙත පළාත් ආණ්ඩුකාර කේ.සී. ලෝගේෂ්වරන් මහතාගේ නියමයෙන් අනුයුක්ත කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් ඔහු වෙත දන්වා යවා ඇතැයි බස්නාහිර පළාත් සභා ආරංචි මර්ග කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *