හංසයා නීත්‍යානුකූල නෙවෙයි – මෛත්‍රී හරි නම් ඉවත් විය යුතුයි

ශ්‍රීලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 26 ව්‍යවස්ථාවේ ශ්‍රීලංකාවේ පුරවැසියකු විම හා ඔහුගේ නිත්‍යානුකූල භාවය ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කොට ඇත. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි ව්‍යවස්ථාව අනුව ශ්‍රීලංකා ජනරජයේ පරමාධිපත්‍යය ජනතාව කෙරෙහි පිහිටා ඇත. එනම් ජනතාව මෙරටේ නිත්‍යානුකූල පුරවැසියන්ගෙන් සැදුම්ලත් වනුය, ඒ අනුව ජනතාව පරමාධිපත්‍යය රටේ උත්තරිතර වනු ඇත.

එමෙන්ම මෙරටේ විධායකය ව්‍යවස්තාදායකය හා අධිකරණය ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය මත පිහිටුවා ඇත. එනම් රටේ සියලු කාර්යයන් සිදු වන්නේ මෙරටේ නිත්‍යානුකූල පුරවැසියන්ගෙන් සැදුම්ලත් ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යය බලය මගින් ඔහුන් විසින් ඔහුන්ගෙන් පත් කර ගන්නා නියෝජිතයින් හරහා ය.

ශ්‍රීලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 31 (1) ව්‍යවස්ථාවේ අ. යටතේ ශ්‍රීලංකාවේ පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂයකින් ශ්‍රීලංකාවේ පුරවැසියකු ජනාධිපති ධූරය සඳහා යෝජනා කල හැක්කේ ය යන්න පැහැදිලිව සඳහන් වේ වන අතර එය ජනාධිපති ධූරය සඳහා මූලික සුදුසුකමකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *