හෙළ උරුමයේ පරිසර රැකීම් කැලේ… චම්පික හෙට මුතුරාජවෙල කුණුවලින් ගොඩ කිරීමට යයි .

මුතුරාජවෙල වගුරුබිම වෙත කොළඹ නගරයේ එක් රැස් වන කුණු දැමීම තහනම් කරන ලෙස නියෝගය අනිද්දා දින අධිකරණය විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිත අතර එය කොළඹ නගරයේ එක්රැස්වන කුණු දැමීම සදහා මහත් බාධාවක් වන බැවින් මේ වනවිට ප්‍ර දේශවාසීන් විසින් දැඩි විරෝධයක් දක්වා එය වැලැක්වීමට නීතිමය පියවර ගනිමින් පවතීමෙවන් තත්වයක් මත අනිද්දා දින තහනම නිකුත් කිරීමට පෙර කොළඹ ඇති සියලු කුණු මුතුරාජවෙලට හෙට දිනයේදී දැමීම සදහා  මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක දැවැන්ත මෙහෙයුමක් දියත් කිරීමට සැලසුම් කොට ඇති බව වාර්තාවේ.
ඒ අනුව හෙට දිනයේදී (06) සියලු නගර සභා ලොරි රථ රියදුරන් හිමිදිරි උදෑසන 4.30 සේවයට වාර්තා කළ යුතු අතර නගර සභා ඉන්ජිනේරුවන්ටද මේහා සමානව පැමිණීම සටහන් කර ලෙස දැනුම් දී ඇත.
ඒ අනුව හෙට දිනයේදී කොළඹ පවතින කසල සියල්ල දැවැන්ත ලොරි රථ ප්‍රමාණයක් යොදවා මුතුරාජවෙලට දැමීම සදහා පියවර ගනිමින් පවතින බව ද වාර්තාවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *